Huis Verkopen .biz


Haal het maximale uit de verkoop van jouw huis

Mijn ervaringen met verkopen van een huis

Op deze site leg ik je uit hoe je makkelijk, snel en met veel bezichtigingen je huis kan verkopen. Hierbij ga ik uit van mijn eigen ervaringen bij de verkoop van mijn appartement in Amsterdam.

Privacy statement

Door middel van dit Privacy Statement informeert HuisVerkopen.biz u over de doeleinden waarvoor HuisVerkopen.biz uw persoonsgegevens verwerkt, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. HuisVerkopen.biz respecteert en beschermt de privacy van onze klanten en de gebruikers van de website HuisVerkopen.biz.

HuisVerkopen.biz spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Statement zijn genoemd.

HuisVerkopen.biz zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. Wij kunnen voor de technische afhandeling echter gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens ons persoonsgegevens te verwerken, een en ander conform deze Privacy Statement.

Voor HuisVerkopen.biz is het interessant te weten welke sites het meest bezocht worden en welke door haar aangeboden diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zal HuisVerkopen.biz bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan HuisVerkopen.biz haar website en diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. In dat geval kan de werking van de website negatief be´nvloedt kunnen worden.

Onze webite bevat links naar de websites van partners en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Persoonsgegevens worden niet opgeslagen anders dan gepubliceerd op het forum of eventueel als een ingezonden reactie op een artikel. Op schriftelijke verzoek per e-mail zullen wij uw gegevens van onze website verwijderen of wijzigen. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande onze privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op info@HuisVerkopen.biz.

De Privacy Statement kan te allen tijde door HuisVerkopen.biz aangepast worden. HuisVerkopen.biz adviseert u daarom het Privacy Statement regelmatig te raadplegen. Op deze Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend alhoewel uiterste zorg is gegeven aan de juistheid van de informatie.

HuisVerkopen.biz - Copyright 2006 - Portal Web - Europe Directory - Links - Fun links - Contact