Huis Verkopen .biz


Haal het maximale uit de verkoop van jouw huis

Huis Verkopen - Voorbehoud bouwkundige keuring

Zelf heb ik als verkoper een bouwkundige keuring laten uitvoeren om onder meer aan te tonen dat de woning in technische goede staat verkeert.

Het als verkoper laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring kan een positieve invloed hebben op de hoogte van de bieding die door een geinteresseerde gedaan wordt (zeker indien de verwachte kosten voor direct herstel lager blijken te zijn dan het normaal geldende verwachte bedrag hiervoor, circa 3.000 EUR). Tevens kan hiermee de doorlooptijd van de afhandeling van de koop verkort worden, aangezien dit onderzoek niet meer hoeft plaats te vinden. Ook geeft dit meer zekerheid dan een bieding resulteert in een aankoop aangezien een koper hier geen voorbehoud meer voor zal opnemen.

Kopers zullen over het algemeen een bouwtechnische keuring uit willen laten voeren op de woning. De koop kan ontbonden kan worden als bv. het achterstallig onderhoud/gebreken een bepaald bedrag overschrijdt. Het is van belang dat een dergelijk voorbehoud goed beschreven wordt door de koper. Hierbij een voorbeeld.

  "Deze overeenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk binnen 10 dagen na bereikte overeenstemming uit een bouwtechnische keuring (in opdracht en voor rekening van koper) door een daartoe bevoegde instelling blijkt dat het bedrag voor het opheffen van het achterstallig onderhoud cq. noodzakelijke verbeteringen/vervangingen, EUR (BEDRAG INVOEREN), zegge (BEDRAG IN TEKST INVOEREN) te boven gaat, tenzij verkoper het meerdere boven genoemde bedrag aan koper zal vergoeden.

  Koper is verplicht te bedingen dat het resultaat van de keuring door de keurende instantie in een rapport wordt vastgelegd. Koper is niet meer gehouden aan de overeenkomst indien koper er voor zorg draagt dat de mededeling dat hij de ontbinding inroept, uiterlijk op de 10e dag na overeenstemming door de wederpartij schriftelijk is ontvangen, tenzij koper aantoont dat het op dat moment niet kunnen overleggen van een keuringsrapport hem niet te verwijten valt. In het laatste geval blijft koper verplicht om zodra hij daartoe in staat is alsnog een kopie van het rapport aan verkoper ter hand te stellen. Het risico dat niet tijdig een keuring kan worden uitgevoerd berust bij koper."

Technisch onderhoud

Meldt dat je jouw HR ketel laten onderhouden (voor ca. 4 EUR per maand). Dit kan meer vertrouwen geven voor een geintesseerde dat de ketel in goede staat is.

Wat is een bouwtechnische keuring ?

Een bouwtechnische keuring kunt u het beste vergeIijken met een ANVVB keuring voor tweedehands auto’s. AIleen laat u in dit geval een deskundige de huidige staat van de woning in kaart brengen. U krijgt, bijvoorbeeId bij de aankoopkeuring, een goed en betrouwbaar beeld van de eventuele gebreken, achterstallig onderhoud én de hersteIkosten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Buiten de directe kosten, worden ook de eventuele te verwachten kosten op korte termijn hierin meegenomen. U weet aIs koper dan precies wat u koopt. Om een juiste verkoopprijs vast te stellen, Iaten ook steeds vaker eigenaren en verkopers hun woning keuren. U kunt aIs verkoper een bouwtechnische keuring aanvragen om de vraagprijs te onderbouwen of om een eventuele nieuwe of 2e hypotheek op maat af te sluiten.

Meer informatie over huis verkopen:

 • Combinatie zelf doen en NVM makelaar
 • Reguliere NVM Makelaar
 • Tips voor bezichtigingen bij verkoop van je huis
 • Voorbehoud bouwkundige keuring
 • Voorbehoud verkrijgen financiering
 • Zelf je huis verkopen zonder makelaar
 • Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend alhoewel uiterste zorg is gegeven aan de juistheid van de informatie.
  De inhoud van deze site is gebaseerd op persoonlijke meningen en ervaringen. Deze hoeven niet algemeen geldend te zijn.

  HuisVerkopen.biz - Copyright 2006 - Links - Meer links - Privacy - Sitemap - Contact / Jouw ervaringen