Huis Verkopen .biz


Haal het maximale uit de verkoop van jouw huis

Huis Kopen - Koopovereenkomst - Voorbehoud bouwkundige keuring en bouwtechnisch onderzoek of inspectierapport

Over het algemeen is het aan te raden om een bouwtechnische keuring uit te laten voeren op de woning. De koop kan ontbonden kan worden als bv. het achterstallig onderhoud/gebreken een bepaald bedrag overschrijdt. Het is van belang dat een dergelijk voorbehoud goed beschreven wordt. Hierbij een voorbeeld.

  "Deze overeenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk binnen 10 dagen na bereikte overeenstemming uit een bouwtechnische keuring (in opdracht en voor rekening van koper) door een daartoe bevoegde instelling blijkt dat het bedrag voor het opheffen van het achterstallig onderhoud cq. noodzakelijke verbeteringen/vervangingen, EUR (BEDRAG INVOEREN), zegge (BEDRAG IN TEKST INVOEREN) te boven gaat, tenzij verkoper het meerdere boven genoemde bedrag aan koper zal vergoeden.

  Koper is verplicht te bedingen dat het resultaat van de keuring door de keurende instantie in een rapport wordt vastgelegd. Koper is niet meer gehouden aan de overeenkomst indien koper er voor zorg draagt dat de mededeling dat hij de ontbinding inroept, uiterlijk op de 10e dag na overeenstemming door de wederpartij schriftelijk is ontvangen, tenzij koper aantoont dat het op dat moment niet kunnen overleggen van een keuringsrapport hem niet te verwijten valt. In het laatste geval blijft koper verplicht om zodra hij daartoe in staat is alsnog een kopie van het rapport aan verkoper ter hand te stellen. Het risico dat niet tijdig een keuring kan worden uitgevoerd berust bij koper."

Zelf heb ik een rechtsbijstandverzekering, zodat als er bij eventuele issues bij de aankoop je bijgestaan wordt door professionals op juridisch vlak.

Wat is een bouwtechnische keuring ?

Een bouwtechnische keuring kunt u het beste vergeIijken met een ANVVB keuring voor tweedehands auto’s. AIleen laat u in dit geval een deskundige de huidige staat van de woning in kaart brengen. U krijgt, bijvoorbeeId bij de aankoopkeuring, een goed en betrouwbaar beeld van de eventuele gebreken, achterstallig onderhoud én de hersteIkosten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Buiten de directe kosten, worden ook de eventuele te verwachten kosten op korte termijn hierin meegenomen. U weet aIs koper dan precies wat u koopt. Om een juiste verkoopprijs vast te stellen, Iaten ook steeds vaker eigenaren en verkopers hun woning keuren. U kunt aIs verkoper een bouwtechnische keuring aanvragen om de vraagprijs te onderbouwen of om een eventuele nieuwe of 2e hypotheek op maat af te sluiten.

Meer informatie over het opstellen van de koopovereenkomst:

 • Notaris overzicht met laagste tarieven
 • Veel fraude met taxatierapporten
 • Voorbehoud bouwkundige keuring en bouwtechnisch onderzoek of inspectierapport
 • Voorbehoud verkrijgen financiering of hypotheek op de woning
 • Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend alhoewel uiterste zorg is gegeven aan de juistheid van de informatie.
  De inhoud van deze site is gebaseerd op persoonlijke meningen en ervaringen. Deze hoeven niet algemeen geldend te zijn.

  HuisVerkopen.biz - Copyright 2006 - Links - Meer links - Privacy - Sitemap - Contact / Jouw ervaringen